Джап - Klingemann РЕАКЦИЯ

за да се получи arylhydrazones

дикарбонил порт взаимодействие

- .. Comm дикарбонил с арилдиазониевата соли в присъствието на бази (B): ..

р-нето влиза

-diketones, монозаместен производни на естери на ацетоцетна до-ви, цианооцетна естери до-ви (добив хидразони кетонитрилите) и некроза ръж др. Comm. активно метинова група. в присъствието в молекулата на дикарбонил съед. ацил и алкоксикарбонил fupp в процес на р-ТА предпочитане разцепва първо, но ако алкоксикарбонилна група преди промива, след това се разцепва карбоксилна група Сред естери diatsiluksusnyh до т preim отцепва ациловата група, съответстваща на по-слаба циано група до СНО, обикновено в р-нето ... не разцепва
в включваща цикличен р-ТА

кетоестер разцепва връзка W с в цикъла, например: ....

в Ya - К р диазониева сол дойде на базата на анилин, бензидин и техните заместени производни. Повече активни соли, съдържащи орто и двойка -elektronoaktseptornye заместители.
Обикновено I. - K. r. прекарват в

химическа енциклопедия. - М .: Съветска енциклопедия. Ед. I. L. Knunyants. 1988.