Избор На Редактора

Ksantotoksina

(9-metoksifuro [3, 2-с!] Хромен-7-он, 9-метоксипсорален, е ла I), Mol. 216; bestsv. кристали с орторбомика. барове; т. пл. 148 ° С; добра разтворимост. в хлороформ, ацетон, горещ етанол, лошо във вода. В UV спектъра, l max 219, 249 и 300 nm. К., когато е кондензиран с KOH трансформация. в смес от пирогалол и 2,3,4-трихидроксибензоена киселина. Озонизирането на К води до отварянето на фурановия пръстен и образуването на съединение. формула II, окисление с CrO 3 - до бергадфенинон (III):


К. се нитрира в лед СН 3 СООН, за да се образува 4-нитроксантатен токсин. Бромиране с N-бромосукцинимид в CCI 4 , както и взаимно. с 2 еквивалента от Br 2 води до образуването на 4-бромоксантотоксин; с 10 еквивалента от Br, 2 в хлороформ, образуван от 2, 3, 4-трибромо-2, 3-digidroksantotoksin. С товара. с тиофенол в присъствие. пиперидин К. преобразуван. 5-фенилтио-5, 6-digidroksantotoksin, когато р-ТА с хлоросулфонова към един - 4-hlorsulfonilksantotoksin. Амалгам Na в присъствието. NaOH редуцира К до 5,6-дихидропроизводно. К. намерени в семената и плодовете на тропическо растение Fagara xanthoxyloides LAM на, ангелика archangelica, растение семена Ammi majus L, в корените на растения от семейство Pastinaca слюнката L. К. обикновено изолирани от растения. Той се синтезира като се излиза от 6, 7-digidroksikumaranona (IV) или 9-gidroksipsoralena (V):


Качествено К. определяне на жълтия цвят на р-ра в конц. H 2 SO 4 (когато кафяв, цветът се променя на кафяв).K-компонент фотосенситизиращ лек. Ср., Например. бероксан, амфифурин. Лит. : Хетероциклични съединения, изд. R. Elderfield, per. с английски. , том 7, М ... 1965, стр. 19; Обща органична химия, транс. с английски. , том 8, Москва, 1985, p. 741. Р. Я. Попова .


Химическа енциклопедия. - М .: Съветска енциклопедия. Ед. I. L. Knunyants. 1988.