Удуърд РЕАКЦИЯ

окисление на алкени в еритро-Gly ако действието 1 2 и CH 3 COOAg:

Процесът се извършва във воден разтвор на оцетна киселина при стайна температура или при нагряване. От сребърната сол и I 2 първоначално се образува ацилгипоиодит или комплексът Simonini (формула I), който е прикрепен към алкена.

P-tion се използва за производство на алициклен. гликоли, включително за хидроксилиране на стероиди; Naib. ефективно използването му за синтез на гликоли от алкени с дълга въглеродна верига. P-ЛИЗАЦИЯ открит през 1954 Woodward R.

При провеждане на р-му в инертен р-celeration (в сух бензен, етер и т.н.) Използване Ag бензоат и 1 2 гликоли образува трео (p-tion на Prevost).

Лит. : Gunston F.D., в книгата. : Progress in Organic Chemistry, Per. с английски. , том 1, Москва, 1963, стр. 130-35; Обща органична химия, транс. с английски. , том 2, Москва, 1982, стр. 124-25; Cambie R. [a. о.], "Austral, J. Chem.", 1982, v. 35, No. 10, p. 2111-130. Г-н Л. Мишченко.

Химическа енциклопедия. - М .: Съветска енциклопедия. Ед. I. L. Knunyants. 1988.