Избор На Редактора

Cadiot-HODKeVIChA РЕАКЦИЯ

Метод за синтез на несиметрични diacetylenes кондензация с монозаместени ацетилени бромо, в присъствието iodatsetilenami по-малко. CuCl и основи


P-ЛИЗАЦИЯ обикновено се провеждат при T-D W от 20 до 40 ° С, бавно се добавя р-р на р-халоген пг ацетилен, съдържащ база и katalitich. броят на CuCl; р-erator -. етанол, етер, THF, и т.н. За да се предотврати окисляването на Cu + в RR добавя редуктор - NH 2 ОН. HCI. Доходността на продуктите е количествена. Като бази, свързващи улов НВг и предотвратяване на фалшив процес, воден NH 3 и амини (обикновено C 2 Н 5 NH 2 ), чиято ефективност намалява в сериите: първична> средна> трета. Реакцията. способността на ацетилени да означават. степен се определя от активността на междинното

и намалява с промяната в R в следващата. За: п-NO 2 C 6 Н 4 > С 6 Н 5 > алкил. Според K.-H. стр. полиацетилени също могат да бъдат синтезирани; докато r-tion обикновено се извършва, като се използва силилова защита, например. : Процесът на обезпечение на K. -X. стр. - автокондензация на бромоацетилени с образуването на симетрични диацетилени, например. : Р-тон се използва при синтеза на силно ненаситени прир. съединения. Предложено от П. Кадий и В. Ходкевич през 1955 г.


Лит. :


Еглинтън Г., Mac Rae W., в книгата. : Progress in Organic Chemistry, Per.с английски. , том 4, Москва, 1966, p. 267-90; YUvchenko AP [et al.], "Izv. AN BSSR, Ser." Chem. "1985, No. 2, p. 65-70; Cadiot P., Chodkiewicz W., Chemistry of acetylenes, ed. от Н. G. Viehe, N.Y., 1969, p. 609-17. К. Б. Vatsuro. Химическа енциклопедия. - М .: Съветска енциклопедия. Ед. I. L. Knunyants. 1988.