2-Теноил

[4, 4, 4-трифлуор-1- (2-тис-нула) -1, 3-бутандион] bestsv. кристали; т. пл. 42, 5-43, 2 ° С, b. 96-98 ° С / 8 mm Hg. Чл. ; Сол. в CHCl 3 , CCl 4 , бензен, ксилен, по-лошо във вода; р R и 6, 35 (80% вода

NY СН 3 OH, 25 ° С). Притежава химик. от ваше собствено, присъщо на полифлуоро- b -ди-кетони. Т. получени чрез кондензация на 2-ацетилтиофен с CF 3 СООС 2 Н 5 . Реактив за концентрация и фотометрични. определяне на Fe (III), Co (III), Mo (IV, V), V (IV, V) и т.н. (граници на откриване 0, 001-0, 01 mg / ml). И. I. Крилов.

Химическа енциклопедия. - М .: Съветска енциклопедия. Ед. I. L. Knunyants. 1988.