Избор На Редактора

2, 2-Ди (4-хидроксифенил) пропан

[2, 2- бис - (4-хидроксифенил) пропан, бисфенол, Диан, бисфенол А ] (СН 3 ) 2 С ( 6 Н 4 OH) 2 мол. 228, 29; bestsv. кристали; т. пл. 157 ° С, b. 225 около C / 5 mm Hg. Чл. , 185-188 ° С / 0, 5 mm Hg. Чл. ; сал. 1, 2 g / cm 3 (160 ° C), обемна плътност. 0, 43 г / см 3 , DH 0 Запис - (7835-7864) кДж / мол; добра разтворимост. . В алкохоли, карбоксилови к макс, ацетон, диоксан и т.н., а също и във воден алкален р-ма лошо - в въглеводороди и вода. Г. образува кристален. адукти (обикновено 1: 1) с феноли, алкохоли, NH 3 , адукти на амини и др D. унищожени при нагряване вода .. , издухвайки инертен газ през тях. Г. има всички химикали. с фенолите . Страхотен балон. нейната поликондензация е важна. Кон. , напр. , с епихлорохидрин, се получават епоксидни смоли с ароматни халиди. (напр. изо- и терефталова c-t) и фосген - съответно. полиарилатите и поликарбонати, с digalogendifenilsulfonami - poliarilensulfony. Електрофил. заместване в ароматни. Г. пръстени (в о позиция на ОН-групи) също се използва за синтез на практически важно порт. : фенол формалдехид се образува чрез формилиране. смола карбоксилиране - фенолно алкилиране - диалкил D. (антиоксиданти), халогениране - полихалозаместен D. (мономери за епоксидни смоли, забавители на горенето).D. се характеризира с p-tions с разцепване на молекулата, придружено от освобождаване на ацетон, азо-свързване и нитрозиране; пиролиза с образуване на 4-изопропенилфенол (мономер в синтеза на олигомери и полимери). В Prom-STI D. получава чрез кондензиране фенол с ацетон:


, или чрез прекристализация от инертен р-erator (например ароматни въглеводороди, алкохоли, ..). И сътр. начини за получаване на D: разлагане на кумуилхидропероксид в присъствието на. фенол; алкилиране на фенол metilatsetilenom, Allen, 4-isopropenylphenol или изопропенил ацетат до вас [CH 3 С (О) ОС (СНЗ) = СН 2 ]. Г. прилагайте ц. Пр. в производството на поликарбонати и някои други полимери. Обемът на производството в развитите страни се измерва в стотици хиляди тона годишно. За D.T. 80 ° С. Г. умерено токсичен; MPC 5 mg / m 3 във вода от резервоари 0, 01 mg / l. Лит. : Verkhovskaya 3. N., Дифениллопропан, М., 1971; Химически продукти на основата на висши алкилфеноли, М., 1972 (TsNIIITENeftekhim); Kharlampovich TD, Churkin Yu.V., Phenols, М., 1974. 999. В. Ершов.

Химическа енциклопедия. - М .: Съветска енциклопедия. Ед. I. L. Knunyants. 1988.