1, 4-Бензодиазепин

. В безплатно. форма не се осветява. От деривати наиб. 1,2-дихидро-1,4-бензодиазепин-2 (ЗН) -он с ароматна киселина. заместител на позиция 5 (формула I), които не са разтворими. във вода, добър расств. в апротични оператори. Имате слаби основни SV-ти. Нитриран до позиция 7 и ако е зает - на позиция мета- на фениловия заместител. Освен нитриране е в позиция 9. Халогениране при С1 2 (в присъствието. FeCl 3 ), NaOCl, или N-бромосукцинимид е респ. в положение 7, 1 или 3. Действието NH 2 С1 аминиране се извършва в позиция 1. Алкилирането и алкоксилиране са в позиции 1 и 4, най-малко - в 3. Хидролиза често придружено пренареждане, напр. перкиселини и Н


2 D 2 окислява N атом в 4-та позиция кислороден атом на карбонилна група лесно се заменя със сяра, която се използва за синтез на производни с анелирани хетероцикли, напр. : 1,2-Дихидро-1,4-бензодиазепин-2 (ЗН) -он m. получен чрез окисление аминометилиндол

Тези съединения, както и 2-алкиламино-3 Н-1, 4-бензодиазепин се получава от N-оксиди на 2-hlormetilhinazolinov

Синтез на 1, 2-дихидро-3 Н-1, въз основа на 4-бензодиазепини да се трансформира. ароматен. Амино кетони:

Деривати 1, 4-В. , напр. диазепам, оксазепам, хлордиазепоксид, - транквиланти.

Лит. :

Bogatsky AV, Andronati SA, Golovenko N. Ya., Транквилизатори.1,4-Бензидиазепини и сродни структури, К., 1980, 999. Р. Скварченко. Химическа енциклопедия. - М .: Съветска енциклопедия. Ед. I. L. Knunyants. 1988.