1, 2-DIAZETIS

, Mol. 56, 07. Те съществуват под формата на три изомера: D 1 -, D 2 - и D 3 -D. (съответстващи на формулите I-III). Неизвестните Г. не са известни. Деривати D. - твърдо вещество с остър мирис; тетрафлуоро-D 1 -D. - газ.


Г. с товара. лесно се разлагат, за да образуват азот и олефини; Конвенционален термичен. Naib. стабилен тетраметил-D 1 -D. N, N'-диалкоксикарбонови производни на D 3 -D. при стайна температура се изомеризират в глиоксалови производни, по време на хидрогенирането те образуват стабилни диазетидини, например, :


Bicyclic. D 1 -D. с товара. подлежат на пренареждане с последното. образуването на кондензирани. хетероцикъл:


D 1 -D. се синтезират от а-хидроксиламин оксими или а, Ь-дихидроксиламини, напр. :


Тетрафлуоро-D 1 -D. може да се синтезира следа. начин:


Заместен D 2 -D. получават взаимна изгода. а-халогенни кетони с хидразини, например. :


Диалкоксикарбонови производни на D 3 -D. са получени чрез r-tion:


Lit ... Обща органична химия, trans. с английски. , том 8, Москва, 1985, p. 707; Химията на хетероцикличните съединения, изд. от A. Weisberger и E. With Taylor, с. 42, pt. 2, N.Y., 1983, p. 443. П. А. Гембицки.


Химическа енциклопедия. - М .: Съветска енциклопедия. Ед. I. L. Knunyants. 1988.